1. Kako naj bi serija standarda ISO 19650 izboljšala BIM?

Modeliranje gradenj z BIM v skladu s standardom ISO 19650 pomeni boljšo specifikacijo in zagotavljanje prave količine informacij v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, delovanjem in vzdrževanjem stavb in infrastrukture z uporabo ustreznih tehnologij. To pomaga doseči učinkovitost in prihranke. Standard se nanaša na dobro prakso v celotni projektni skupini in na področju upravljanja gradnje. Velja v celotnem življenjskem ciklu gradnje in za vse vrste objektov v grajenem okolju - zgradbe, infrastrukturo ter sisteme in komponente v njih.​​

Uspešen rezultat sprejetja procesov v „BIM skladno z ISO 19650“ bi imel naslednje značilnosti:​

  • Jasne definicije za informacije, ki jih potrebuje naročnik projekta ali lastnik gradnje, ter za standarde, metode, postopke, roke in protokole, ki bodo urejali njegovo izdelavo in pregled.
  • ​​Količina in kakovost ustvarjenih informacij zadoščata zgolj za izpolnitev opredeljenih informacijskih potreb, hkrati pa ne ogrožata zdravja in varnosti ali zaščite. Preveč informacij predstavlja zapravljen trud dobaviteljske verige, premalo informacij pa pomeni, da stranke / lastniki brez informacij sprejemajo odločitve o svojih projektih / gradnjah.
  • Učinkovit in uspešen prenos informacij med udeleženci v vsakem delu življenjskega cikla - zlasti znotraj projektov ter med izvajanjem projektov in upravljanjem gradnje.​
  • Informirano in pravočasno odločanje.​
  • Končni rezultat bi bil izkoristek, dosežen z zmanjšanjem odpadkov / predelave pri načrtovanju, gradnji, delovanju in vzdrževanju ter zmanjšanje tveganja.

2. Zakaj je potrebno preverjanje podatkov?​

Zapletenost projektov in veliko število udeležencev v projektu pomeni, da se ustvari ogromno informacij. Ko se te informacije uvažajo in izvažajo iz orodij BIM, se tudi izmenjujejo, zato je potrebno dosledno vzdrževanje podatkov v celotnem projektu.​

Na vsaki stopnji projekta so grafični in negeometrijski podatki v projektnih modelih bistveni za pridobivanje natančnih informacij.

Te podatke je potrebno nenehno preverjati in pregledovati, da se informacije posodobijo pred postopkom primopredaje, odražati pa morajo tudi vse spremembe od prvotne zasnove v fazi gradnje.​​

Preverjanje končnih rezultatov v celotnem projektu prihrani ne le čas in stroške pri odpravljanju netočnosti, temveč prihrani čas in stroške pri predelavi zaradi napačnih rezultatov projekta.​

V postopku preverjanja veljavnosti je treba zajeti štiri ključna področja: preverjanje atributov in postopkov modeliranja, odkrivanje neskladnosti, preverjanje kode in preverjanje skladnosti z ustreznimi predpisi.​

Postopek preverjanja ne ocenjuje le natančnosti postopka preslikave med izvornimi podatki v formate IFC, temveč tudi pomaga zagotoviti celovitost podatkov in poveča interoperabilnost.

3. Pomen Gradbeništva 4.0?

Gradbena industrija se bistveno spreminja, kar vključuje revolucionarne nove pristope, kot sta digitalizacija in avtomatizacija. Ta "četrta industrijska revolucija", ki je za vso industrijo EU znana kot "Industrija 4.0", je v gradbeništvu znana kot Gradbeništvo 4.0.​

Obsega stvari, kot so montaža, avtomatizacija, 3D-tiskanje, navidezna resničnost, droni, senzorji, roboti za ponavljajoče se ali nevarne procese ter podatke, ki industriji pomagajo, da lažje sprejema odločitve danes in v prihodnosti.